TÜBİSAD "Ekonomide Atılım için Bilişim" Raporu 
 


   

TÜBİSAD’ın, açıkladığı "Atılım İçin Bilişim" Raporu, Türkiye’nin 2023’de Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesinin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne (BİTS) gereken önemin verilmesi ile mümkün olduğunu belirterek,  politika önerilerini ortaya koyuyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Prof.Dr. Erol Taymaz, Yrd.Doç.Dr. Ümit İzmen, Yard.Doç.Dr.Yeşim Üçdoğruk, Doç.Dr.Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez'in katkılarıyla hazırladığı “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporu bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarının altını çiziyor.

Raporda; Türkiye'nin geçmiş 50 yılda %4,5, 2001-2007 yılları arasında %6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık %8,5 büyüme gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanarak, bu büyümeyi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Raporun kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılan toplantıda konuşma yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, rekabet gücünün üstünlüğünün katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna dikkat çekerek günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknolojinin sürüklediğini belirtti. Teknolojik yeniliği içselleştiren, kendisi üreten ağırlığının ise herşeye rağmen hala orta ve düşük teknoloji ürün ve hizmetlerinden oluştuğunu, Dünya ticaretinde BİTS’in payının %14, Türkiye’de bu oranın %3 olduğunu açıkladı.
 

BİTS dünya genelinde hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor…

Raporda ayrıca, Türkiye’de BİTS’in yerinin önemi ile doğru orantılı olmadığı ortaya konuluyor. BİTS harcamalarının GSYİH’ye oranı Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde %8'in üzerindeyken, bu oran Türkiye'de %4,5 olarak belirtiliyor. Türkiye'deki BİT sektörü harcamalarının %75’inin iletişim teknolojileri olduğu düşünülürse katma değerli alanlar için (Hizmet ve yazılım) için bu oran %1,2’lere kadar düşüyor. BİTS’in Türkiye’de özel sektör içerisindeki payının oldukça düşük olması, sektörün gelişmesini sağlayacak politikaları daha da önemli kılıyor.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üretkenliğin BİTS’te daha yüksek olduğu, Türkiye’de BİTS üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğu vurgulandığı raporda, Türkiye’de BİTS için geliştirilecek yol haritasında hizmet ithalat ve ihracatının önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

 

Atılım senaryosunda tanımlanan büyüme politikasının gerçekleşmesi için sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek; Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için gereken politika adımları şöyle sıralanıyor:

  • BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
  • Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı oluşturulmalıdır
  • BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir
  • Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
  • Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır
  • BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır
  • Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
  • Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır
  • BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.
  • Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.

Atılım İçin Bilişim Rapor'una buradan ulaşılabilir

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir;

Rapor tanıtımı medya yansımalarına ise buradan ulaşılabilir.